Hockey Boys Varsity  11-12Gymnastics Varsity Girls 12-9Wrestling Varsity Boys 12-10Basketball Varsity Boys 12-12Basketball Varsity Girls 12-12Bowling Girls 12-17Cheer Competitive 12-13Dance Competitive 12-13Swimming Varsity Boys 1-7Bowling Boys 1-13