Badminton Varsity Girls 3-15Gymnastics Varsity Boys 3-17Lacrosse Varsity Boys 3-17Lacrosse Varsity Girls 3-17Softball Varsity Girls 3-18Tennis Varsity Boys 3-9Track and Field Varsity Boys 3-8Track and Field Varsity Girls 3-3Volleyball Varsity Boys 3-17Water Polo Varsity Boys 3-12Water Polo Varsity Girls 3-12