Basketball Varsity Girls 11-27Swimming Varsity Boys 12-13