Badminton Varsity Girls 3-18Baseball Varsity Boys 3-20Gymnastics Varsity Boys 3-6Lacrosse Varsity Boys 3-16Lacrosse Varsity Girls 3-14Soccer Varsity Girls 3-19Softball Varsity Girls 3-19Tennis Varsity Boys 3-18Track & Field Varsity Boys 3-5Track & Field Varsity Girls 3-6Volleyball Varsity Boys 3-18Water Polo Varsity Boys 3-9Water Polo Varsity Girls 3-12