Basketball Varsity Boys 12-5Basketball Varsity Girls 11-25Wrestling Varsity 12-18