Baseball Varsity 4-30Golf Varsity Boys 4-14Soccer Varsity Boys 9-26Soccer Varsity Girls 4-24Softball Varsity Girls 4-28Track Boys & Girls Varsity 4-16