Badminton Varsity Girls 2-18Basketball Varsity Boys 3-1Basketball Varsity Girls 3-3Bowling Boys 2-3Bowling Girls 2-3Cheer Competitive 3-2Gymnastics Varsity Girls 2-17Hockey Varsity Boys 3-14Swimming Varsity Boys 2-13