Baseball Varsity Boys 4-27Field Hockey Varsity Girls 3-10Football Varsity Boys 3-19Gymnastics Varsity Boys 4-7Lacrosse Varsity Boys 5-7Lacrosse Varsity Girls 4-30Soccer Varsity Boys 3-18Soccer Varsity Girls 4-27Softball Varsity Girls 4-26Tennis Varsity Boys 5-12Track and Field Varsity Boys 4-26Track and Field Varsity Girls 5-3Volleyball Varsity Boys 5-7Volleyball Varsity Girls 3-17Water Polo Varsity Boys 4-10Water Polo Varsity GIrls 4-6Wrestling Varsity Boys 5-27