Field Hockey Girls Varsity 8-27Golf Girls Varsity 9-11Cross Country Boys & Girls 9-15Tennis Girls Varsity 9-21Soccer Boys Varsity 9-21Golf Boys Varsity 9-24Football Boys Varsity Homecoming 9-25Swimming Girls Varsity 10-8Volleyball Girls Varsity 10-7